test
Viac

  Posledná šanca na prevod bezcenných akcií na štát

  Lehota, do kedy je ešte možné využiť bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát, sa kráti! Posledný termín je 30. jún 2016. Upozorňuje na to Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“), ktorý vedie účty väčšiny majiteľov cenných papierov ešte z čias kupónovej privatizácie.

  Lehota, do kedy je ešte možné využiť bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát, sa kráti! Posledný termín je 30. jún 2016.

  Upozorňuje na to Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“), ktorý vedie účty väčšiny majiteľov cenných papierov ešte z čias kupónovej privatizácie.

  Občania, ktorí pred rokmi získali cenné papiere v rámci v prvej vlny kupónovej privatizácie a do dnešného dňa majú v CDCP vedený účet majiteľa, by si mali čo najskôr overiť ich hodnotu.

  V prípade, že cenné papiere na účte sú bezcenné, majú ešte do konca júna možnosť previesť ich bezodplatne na štát. Ak majitelia prevedú všetky cenné papiere z ich účtu na štát, nebudú musieť ďalej platiť poplatok za vedenie účtu.

  „Po 30. júni 2016 už nebude možné uzavrieť Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov na štát. Vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s. budú po tomto termíne zabezpečovať už len čiastkové činnosti potrebné na dobeh procesu bezodplatných prevodov na štát,“

  upozorňuje Alexandra Pápešová, manažérka spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s., ktorá bezodplatné prevody na štát zabezpečuje.

  „V prípade, že bude identifikovaný spoločenský dopyt po možnosti zbaviť sa cenných papierov po 30. júni. 2016, spoločnosť pristúpi k možnosti prevodu za odplatu. V takomto prípade zverejníme všetky potrebné podklady, postupy a cenník,“

  dodáva Pápešová.

  Majiteľom účtov, ktorí sa rozhodnú, že si cenné papiere ponechajú, bude centrálny depozitár za vedenie účtu aj naďalej fakturovať poplatok podľa aktuálneho cenníka.

  „V súčasnosti je minimálny poplatok za vedenie účtu majiteľa 12 eur plus DPH ročne, pokiaľ však majiteľ účtu tieto poplatky neplatí, dlh sa kumuluje. V prípade pohľadávky centrálny depozitár má možnosť postupovať v zmysle platných právnych predpisov,“

  upozorňuje Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka CDCP SR, a. s.

  „Bezplatné je vedenie účtu, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere a vedenie účtu zosnulým osobám. Aj v takom prípade by sa však pozostalí mali o tento účet zaujímať, pretože zostáva naďalej vedený v CDCP a môže obsahovať cenné papiere, ktoré majú trhovú hodnotu,“

  upresňuje Kopuncová.

  Majiteľom účtu v CDCP môže byť aj osoba, ktorá na túto skutočnosť už zabudla. Odporúčame preto občanom, aby si overili, či nie sú stále majiteľom takéhoto účtu oni sami, alebo ich starší príbuzní. Priemerný vek majiteľov účtov je totiž až 58 rokov.

  Ku koncu minulého bolo najviac majiteľov účtov vo veku od 40 do 60 rokov – konkrétne viac ako 95 tis. a vo veku nad 60 rokov ich bolo okolo 59 tis. V prípade, že je majiteľom účtu starší je občan, ktorý je už odkázaný na pomoc druhých, všetko potrebné môže zaňho vybaviť zastupujúca osoba na základe splnomocnenia.

  Dôležité informácie a postupy:

  1. Overenie existencie účtu s cennými papiermi, ktorý je vedený v CDCP je možné na stránke akciebezhodnoty.sk alebo na infolinke 0800 124 784. Ako identifikačný kód slúži rodné číslo majiteľa účtu.
  1. Aké cenné papiere sú na účte evidované sa majiteľ dozvie z výpisu z účtu, ktorý CDCP prikladá k faktúre za vedenie účtu. O výpis z účtu môže majiteľ alebo splnomocnená osoba písomne požiadať CDCP alebo si ho vyžiadať na niektorom z vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s.
  1. Hodnotu cenných papierov môže majiteľ zistiť na základe medzinárodného identifikačného čísla cenných papierov (ISIN) v dennej tlači, ktorá uverejňuje burzové informácie, u obchodníkov s cennými papiermi, na internete, na Burze cenných papierov v Bratislave, alebo na telefonickej linke spoločnosti Dlhopis na čísle 0800 124 784.
  1. Bezodplatný prevod cenných papierov na štát zabezpečuje spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s. prostredníctvom vybraných pracovísk Slovenskej pošty. Ich zoznam je uvedený na webstránke akciebezhodnoty.sk alebo www.dlhopisocp.sk.
  1. Pri bezodplatnom prevode cenných papierov na štát v tomto roku, spoločnosť MH Manažment, a.s., ktorá je právnym nástupcom zrušeného FNM SR, za majiteľa účtu uhradí poplatok za vedenie účtu za rok 2016 a vráti uhradené poplatky za predchádzajúce dva kalendárne roky, ak majiteľ prevedie na štát všetky cenné papiere z účtu. Ak prevedie iba časť cenných papierov, spol. MH Manažment, a.s. uhradí resp. vráti len alikvotnú časť poplatku.
  1. Na uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov na štát sú potrebné nasledujúce doklady: občiansky preukaz a výpis z účtu (stačí fotokópia)a v prípade, že ide o zastupujúcu osobu, aj splnomocnenie.
  1. Podľa aktuálne platnej legislatívy, cenné papiere po zosnulých osobách môžu pozostalí bezodplatne previesť na štát bez nutnosti otvárať nový účet a bez nutnosti zahrnúť ich do dedičského konania. Dedičské konanie však musí byť právoplatne ukončené a nesmie byť dedičom odmietnuté. Avšak pozor! Cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v osvedčení o dedičstve, nie je možné previesť na žiadnu inú osobu, iba na štát.
  1. Platné formuláre splnomocnenia, vzor vyhlásenia dedičov a iných dokumentov nájdete na cdcp.sk alebo na stránke www.dlhopisocp.sk v časti Tlačivá.

   

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články