Viac

  Ako správne postupovať pri výpovedi povinného zmluvného poistenia?

  Ste s vašou zákonnou poistkou spokojný? Myslíte si, že máte tú najvýhodnejšiu na trhu? Nemusí tomu tak byť. Ceny na poistnom trhu sa každý rok menia a ak ste aj minulý rok mali najvýhodnejšiu poistku, tento rok už môžu byť ceny iné.

  Ste s vašou zákonnou poistkou spokojný? Myslíte si, že máte tú najvýhodnejšiu na trhu? Nemusí tomu tak byť.

  Ceny na poistnom trhu sa každý rok menia a ak ste aj minulý rok mali najvýhodnejšiu poistku, tento rok už môžu byť ceny iné. Ak si chcete uzatvoriť novú, nemali by ste zabudnúť tú starú vypovedať.

  Nie je to až tak ťažké, treba si však dať pozor na dátumy a postupy

  Azda najdôležitejším krokom, od ktorého sa výpoveď z povinného zmluvného poistenia odvíja, je dátum konca poistného obdobia podľa aktuálnej platnej zmluvy.

  Najvhodnejšie je vybrať si buď výročný deň poistky alebo 1 deň pred výročným dňom. Ak by bol týmto dátumom 9. november 2018, ktorý pripadá podľa kalendára na piatok, odrátate presne 6 týždňov dozadu (šiesty piatok).

  28. september 2018 – to by bol v tomto konkrétnom prípade dátum najneskoršieho možného termínu doručenia výpovede do poisťovne.

  Zvyčajne je možné oznámiť vypovedanie poistnej zmluvy buď písomným doručením (je možné, že niektoré poisťovne akceptujú iba túto variantu) alebo osobne na pobočke. Vypovedať zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba.

  Celkovo sa pri výpovedi od platného PZP môžeme stretnúť s 3 prípadmi odstúpenia od zmluvy:

  1. Zo strany poistníka (vás) alebo poisťovne, najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Výpoveď je podľa postupu v úvode článku potrebné zaslať v závislosti na konkrétnom dátume platnej zmluvy.
  2. Výpoveď po poistnej udalosti do 1 mesiaca po oznámení zo strany poisťovateľa. V tomto prípade má výpovedná lehota dĺžku 1 mesiac.
  3. Výpoveď do 2 mesiacov od uzavretia PZP. Jedná sa o 8-dennú výpovednú lehotu. Tento prípad je však viazaný na konkrétne zmluvné podmienky.

  Vytvoriť výpovednú zmluvu pre PZP je dnes formálna záležitosť. Na stránkach poisťovní si môžete pomocou generátorov výpovedí PZP za pár minút jednoducho vyklikať výpovednú zmluvu.

  Stačí správne zadať všetky potrebné údaje. Riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu spolu s prílohou (ak je požadovaná) zašlite na adresu poisťovne, najlepšie doporučene. Jednu kópiu si nechajte pre seba.

  Aké môžu byť dôvody pre vypovedanie PZP?

  Okrem zákonných dôvodov môže poistná zmluva zaniknúť alebo byť vypovedaná buď:

  • predajom vozidla
  • vyradením vozidla z evidencie
  • dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
  • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poisťovňou
  • uplynutím doby dojednaného poistenia
  • podľa osobitných a špecifických podmienok dojednaných v poistnej zmluve
  • odcudzením vozidla (na základe oznámenia od Polície SR)

  Posledným krokom po výpovedi vozidla od PZP je uzavretie nového! Vypočítajte si pomocou našej kalkulačky PZP cenu a porovnajte si ju v 10 poisťovniach. Uzavretie zmluvy online je rýchle a poistenie platné hneď po úhrade!

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články