Viete ako zdaňuje obchodovanie na burze fyzická osoba a firma?

Pri výbere ako a do čoho investovať treba okrem výberu samotnej investičného inštrumentu venovať pozornosť aj ďalším faktorom, ktoré ovplyvňujú konečné zhodnotenie investície.

646

Pri výbere ako a do čoho investovať treba okrem výberu samotnej investičného inštrumentu venovať pozornosť aj ďalším faktorom, ktoré ovplyvňujú konečné zhodnotenie investície.

Medzi najvýznamnejšie faktory patria poplatky spojené s investíciou a zdanenie. V tomto článku sa zameriame na porovnanie zdanenia obchodovania na burze u fyzickej a právnickej osoby.

Na začiatok je potrebné si uvedomiť, že investičným inštrumentov existuje niekoľko a rovnako a na Slovensku ich zdaňovanie prebieha rozdielne. Pre jednoduchosť sa budeme venovať len najčastejšie používaným investičným inštrumentom, ktoré sú v legislatíve definované a to:

Cenné papiere – akcie, ETF, ETC a dlhopisy

Deriváty – futures, CFD, Forex, opcie na futures..

Opcie na akcie

U Forexu je dôležité si uvedomiť, že ak u brokera len zamieňate napr. EUR za USD takýto obchod je chápaný ako konverzia mien ak však „špekulujete“ na forexe, jedná sa o obchodovanie derivátov z menového trhu, zvyčajne CFD kontraktov.

Ako zdaňuje fyzická osoba

Sadzba dane z príjmov je u fyzických osôb stanovená v 2 úrovniach a to 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 Eur a 25% z tej časti príjmov, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura.

Úroky a ostatné výnosy z cenných papierov a ostatných príjmoch z kapitálového majetku ako výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok ako aj úroky na bankových vkladoch definovaných v § 7 Zákona o dani z príjmu sa uplatňuje len sadzba dane vo výške 19% bez obmedzenia výšky príjmu.

Ak tieto príjmy plynú zo zdrojov na území SR výnosy sú pred vyplatením zdanené zrážkovou daňou a preto ich už nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní a zdaniť ich.

Zdravotné odvody

Okrem dane z príjmov fyzická osoba z príjmov z obchodovania na burze musí platiť aj zdravotné odvody vo výške 14%. Keďže maximálny vymeriavací základ bol zrušený platia sa zdravotné odvody z celého príjmu.

Daňové zvýhodnenie

Na príjmy z predaja cenných papierov je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 EUR za kalendárny rok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, pokiaľ toto oslobodenie nebolo využité napríklad pri príjmoch z prenájmu.

Pri akciách obstaraných od roku 2004 do konca roku 2010 je ešte stále možné uplatniť si oslobodenie od dane až do výšky 925,96 eur.

Nezdaniteľné minimum nie je možné uplatniť z príjmov z obchodovania na burze.

Pri príjmov z cenných papierov je možné využiť tzv. 1 ročný časový test, teda ak cenný papier prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na Slovensku alebo v zahraničí predáte až po uplynutí doby dlhšej ako1 rok z takéhoto príjmu neplatíte daň ani zdravotné odvody.

Ďalšou daňovo zvýhodnenou možnosťou je možnosť investovať pomocou DIS. U DIS je ale ročne možné investovať len 3000Eur a nie je možné vybrať z neho prostriedky skôr ako za 15 rokov.

Dividendy

Dividendy vyplatené zo zahraničia, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu (napr. z UK, Írska …) je fyzická osoba povinná zdaniť na Slovensku daňou vo výške 7%.

Uplatnenie straty z obchodovania

Príjmy z jednotlivých investičných inštrumentov sa u fyzickej osoby zdaňujú podľa rôznych častí zákona o dani z príjmov.

Toto rozdelenie spôsobuje to, že stratu z obchodovania s inštrumentami v 1 kategórií si nie je možné uplatniť voči zisku z príjmov z inej kategórie ako ani z iných príjmom napr. zo zamestnania.

Ak boli príjmy z opcií vyplatené v niekoľkých splátkach, výdavky sa ku každej splátke priraďujú maximálne do výšky jednotlivých splátok.

Ak splátky plynú aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, neuplatnené výdavky je možné priradiť k týmto splátkam tak, aby nebola prekročená celková výška výdavkov.

Ďalšou nevýhodou obchodovania ako fyzická osoba je to, že z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a opciami nie je možné vykázať stratu, ktorú by bolo možné uplatniť v daňových priznaniach v ďalších rokoch.

Povinnosť podať daňové priznanie

Fyzická osoba, ktorá nie je SZČO je povinná podať daňové priznanie, ak jej všetky celosvetové príjmy prekročia 50% nezdaniteľnej čiastky za predchádzajúci rok čo je aktuálne 1901,67 EUR s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu.

Firma

Firma teda právnická osoba platí rovnú daň z príjmu vo výške 21% a to zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania na burze.

Právnických osôb sa netýka povinnosť platiť zdravotné odvody.

Právnické osoby nezdaňujú ani príjmy z dividend, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu.

Uplatnenie straty z obchodovania

U právnických osôb ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. Zákona o dani z príjmov je možné vykázať stratu z obchodovania s cennými papiermi na burze a rovnako je možné takúto stratu započítať voči ostatným príjmom.

Úhrnná strata z derivátov nie je daňovým nákladom.  Z tohto základného pravidla majú výnimku daňovníci, ktorí vykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu(obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne …), u ktorých je strata daňovo uznaná.

Druhú výnimku tvoria deriváty zaradené ako zabezpečovacie, kde je opäť možnosť daňovej uznateľnosti straty.

Porovnanie FO vs. PO

Pre dlhodobého investora, ktorý nemá problém s dodržaním 1 ročného testu vychádza výhodnejšie investovanie formou fyzickej osoby.

Ak však nedodržíte podmienky pre daňové zvýhodnenie napr. obchodujete na kratšej báze, alebo obchodujete iné inštrumenty ako cenné papiere vychádza výhodnejšie zdanenie u právnických osôb.


PRIDAŤ KOMENTÁR