test
Viac

  E-shop – ako nastaviť dodaciu dobu na tovar a služby

  Čo presne znamená dodacia lehota? Kedy a kde ju musí e-shop zverejniť? Ako správne naformulovať dodaciu dobu? Na čo si dať pozor pri uvádzaní dodacej lehote v e-shope?

  Čo presne znamená dodacia lehota? Kedy a kde ju musí e-shop zverejniť? Ako správne naformulovať dodaciu dobu? Na čo si dať pozor pri uvádzaní dodacej lehote v e-shope?

  Informácia o dodacej lehote je jednou z povinných informácií, ktoré musí predávajúci zverejniť na webstránke e-shopu.

  Túto informačnú povinnosť nariaďuje Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku (102/2014):

  Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku oznámiť spotrebiteľovi lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu.

  Ak vo svojom e-shope nebudete uvádzať dodaciu lehotu, išlo by o tzv. upieranie práva spotrebiteľa na informácie.

  Pripomíname, že informáciu o dodacej dobe musí zákazník dostať vopred, t.j. ešte pred odoslaním objednávky. Ak zákazníkovi odošlete informáciu o dobe dodania až potom, čo odošle objednávku, tak porušujete zákon. Upierate tým spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov.

  Doba expedície nie je informácia o dodacej lehote

  Mnoho e-shopov uverejňuje namiesto dodacej doby informáciu o tom, kedy (do kedy) expedujú zásielku zákazníkovi. Napríklad:

  Tovar expedujeme do 48 hodín od odoslania objednávky.

  Alebo:

  Dodacia doba je 5 dní od odovzdania zásielky prepravcovi.

  Takáto veta však neposkytuje zákazníkovi žiadnu informáciu o tom, kedy bude mať tovar doma alebo k dispozícii na vyzdvihnutie a jej uvedením by ste sa dopustili tzv. klamlivého konania.

  Pripomíname, že ako predávajúci ste zodpovedný aj za doručenie tovaru, hoci ho v skutočnosti doručuje externá firma (kuriér alebo pošta). To znamená že zodpovedáte aj oneskorené doručenie spôsobené prepravnou firmou.

  Dodacia lehota je teda doba, do ktorej sa zaväzujete doručiť tovar zákazníkovi alebo mu ho dať na osobný odber.

  Ak namiesto dodacej doby informujete v e-shope (napríklad v obchodných podmienkach) len o tom, kedy tovar expedujete, neposkytujete tak zákazníkovi informáciu o dodacej lehote. Aj v takomto prípade môžete dostať pokutu – SOI to zdôvodňuje takto:

  Údaj o dodacej lehote tovaru patrí medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii.

  Poskytnutie tejto informácie nejasným spôsobom, môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

  Ako a kde informovať o dodacej lehote

  Zákon nešpecifikuje, akým spôsobom a na ktorom mieste máte informovať zákazníka o dodacej lehote. Zákon len hovorí, že túto informáciu musíte poskytnúť zákazníkovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, a to jasne a zrozumiteľne.

  Informáciu o dodacej lehote môžete preto umiestniť napríklad do obchodných podmienok, uvedením vety ako napríklad „Dodacia lehota je 7 dní“, prípadne „Tovar, ktorý je skladom, doručujeme do 7 dní. Tovar, ktorý nie je skladom, doručujeme do 20 dní“.

  Dodaciu lehotu môžete uviesť aj pri samotnom produkte, napríklad ako „Doručujeme do 4 dní“ alebo spolu s informáciou o stave na sklade: „Skladom, dodanie do 5 dní“.

  Informácia nie je informáciou

  Znova pripomíname, že ak pri produkte uvediete len „Skladom, odosielame do 3 dní“, takáto informácia nie je informáciou o dodacej lehote (vyplýva z nej totiž len to, kedy tovar odošlete, ale nie aká je lehota, do kedy bude mať zákazník tovar doma).

  Ak uvádzate všeobecnú dodaciu lehotu len v obchodných podmienkach, odporúčame uvádzať dlhšiu dodaciu lehotu, napríklad formuláciou „Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.“.

  Takto sa vyhnete prípadným problémom, ak by ste tovar neboli schopný dodať v sľúbenej krátke lehote (ak by ste napríklad uvádzali len „Doručenie do 3 dní“).

  Ak sa napríklad obávate, že dlhšia všeobecná dodacia lehota („najneskôr do 30 dní“) by mohla odstrašiť zákazníkov, môžete ju doplniť formuláciu „Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je však 3-5 dní“.

  Ak uvádzate dodaciu lehotu na viacerých miestach (napríklad v obchodných podmienkach a zároveň aj na stránke o možnostiach doručenia a poštovného), dajte si pozor na to, aby si dodacie lehoty na týchto rôznych miestach neodporovali.

  Ak by ste na jednom mieste uvádzali dodaciu lehotu „7 dní“ a na inom „30 dní“, opäť by ste tým porušili zákon. Zákazníka totiž musíte o dodacej lehote informovať „jasne a zrozumiteľne“.

  Pozor na predĺženie dodacej lehoty

  Keďže zákazník musí vopred poznať dodaciu lehotu na tovar, nemôžete v obchodných podmienkach uvádzať, že v niektorých prípadoch sa dodacia lehota predlžuje na neurčito.

  Podľa SOI takýto spôsob uvedenia dodacej doby, umožňujúci predávajúcemu jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu objednaného tovaru, je nejednoznačný a nejasný, a preto je spôsobilý uviesť spotrebiteľa do omylu.

  Podobne je to aj s uvedením vety typu „V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.“

  Takáto podmienka je v rozpore so zákonom, pretože podľa SOI „uvedený spôsob uvádzania dodacej lehoty umožňujúci predávajúcemu jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu objednaného tovaru je nejednoznačný a nejasný, a preto je spôsobilý uviesť spotrebiteľa do omylu.

  Dodacia lehota predstavuje pre spotrebiteľa jedno z najpodstatnejších kritérií, na základe ktorého urobí rozhodnutie o kúpe konkrétneho tovaru.“

  Rovnako si dajte pozor na zmenu termínu dodania napríklad v prípade, ak tovar nie je skladom alebo vám ho dodávateľ nevie dodať. Nemôžete uvádzať, že v takomto prípade dodatočne oznámite termín dodania e-mailom.

  Takýto spôsob dodatočného predĺženia dodacej lehoty je podľa SOI spôsobilý uviesť spotrebiteľa do omylu vo vzťahu k rozsahu záväzkov predávajúceho a právach spotrebiteľa priznaných mu zákonom č. 102/2014.

  E-shop - ako nastaviť dodaciu dobu na tovar a služby

  Dodacia lehota a platba vopred

  Ak v e-shope ponúkate aj možnosť platby vopred a tovar v takom prípade odosielate až po obrdžaní úhrady od zákazníka, dajte si pozor na správne uvádzanie dodacej lehoty v obchodných podmienkach.

  To znamená, že nemôžete na jednom mieste v obchodných podmienkach uvádzať, že „tovar doručíte do 10 dní od objednania tovaru“ a na inom mieste, že „dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania úhrady na bankový účet predávajúceho“.

  Išlo by o rozporuplné informácie a teda klamanie spotrebiteľa uvedením dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach.

  Dodacia lehota v potvrdení objednávky

  Dodacia lehota je jednou z povinných informácií, ktoré musíte zákazníkovi poskytnúť aj v potvrdení objednávky. Potvrdenie objednávky zákazníkovi zasielate čo najskôr emailom potom, čo vyplnil objednávku, alebo najneskôr spolu s tovarom.

  Nestihnete sľúbenú dodaciu lehotu?

  Vyššie sme odporučili e-shopom, aby pre istotu uvádzali v obchodných podmienkach dlhšiu dodaciu lehotu a nesľubovali extrémne krátku dodaciu lehotu.

  To platí samozrejme aj pre termín dodania uvedený v potvrdení objednávky. Ak v e-shope alebo v potvrdení objednávky zákazníkov potvrdíte nejakú dodaciu lehotu, potom sa zaväzujete dodržať ju.

  Napríklad ak uvediete „Dodacia doba: 2 dni“ a tovar zákazníkov dodáte až na 5. deň, potom sa tým dopustíte nekalej obchodnej praktiky – klamlivého konania. Za takéto praktiky vám hrozí pokuta od SOI vo výške od 300€.

  Jeden z e-shopov, ktorý sľuboval zákazníkovi doručenie do 2 dní, ale v skutočnosti tovar doručil neskoršie, dostal pokutu vo výške 330€ s odôvodnením*:

  Predávajúci tak uvádzal nesprávnu informáciu o dostupnosti výrobku, pričom takýto spôsob informovania zo strany predávajúceho bol spôsobilý uviesť a reálne aj uviedol spotrebiteľa do omylu

  a bol spôsobilý zapríčiniť a reálne aj zapríčinil, že tento urobil o obchodnej transakcii rozhodnutie, ktoré by inak neurobil, čím došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty klamlivého konania vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, a tým porušeniu zákazu nekalých obchodných praktík.

  Mimochodom, ak nedodržíte sľúbenú dodaciu lehotu, zákazník môže odstúpiť od zmluvy, a to aj v prípade, ak ide o tovar „na mieru“. Pred odstúpením od zmluvy by vám však mal poskytnúť primeranú dodatočnú lehotu na doručenie tovaru.

  Maximálna doba dodania

  Dodaciu lehotu si môžete v e-shope určiť akú len chcete. Môže to byť 10 dní, 30 dní ale pokojne aj 90 dní (napríklad ak vyrábate tovar na zákazku).

  Ak však v e-shope žiadnu maximálnu dodaciu dobu neuvediete, podľa Občianskeho zákonníka platí lehota 30 dní:

  Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

  Požiadavka na termín od zákazníka

  Ako sme už uviedli vyššie, ak nedodáte zákazníkovi tovar v sľúbenej lehote (alebo do 30 dní, ak ste ju neuviedli), predtým ako odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodania tovaru, mal by vám poskytnúť dodatočnú lehotu na doručenie.

  Ak ale zákazník do poznámky v objednávke uviedol, že je pre neho dôležité doručenie do istého dátumu alebo v konkrétny deň a vy túto jeho požiadavku nesplníte, potom môže odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia takejto dodatočnej lehoty.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články