test
Viac

  Výhody a nevýhody 2. piliera – starobné dôchodkové sporenie

  Druhý pilier alebo ak chcete starobné dôchodkové sporenie (SDS) je forma prípravy na starobu. Sporiť si v druhom pilieri je možné spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

  Druhý pilier alebo ak chcete starobné dôchodkové sporenie (SDS) je forma prípravy na starobu. Sporiť si v druhom pilieri je možné spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

  Účastníkom odvádza do druhého piliera príspevky zamestnávateľ formou sociálnych odvodov, ktoré má povinnosť zo zákona odviesť. Sociálne odvody spolu tvoria tieto zložky (môžete ich nájsť na svojej výplatnej páske):

  • Starobné poistenie
  • Nemocenské poistenie
  • Invalidné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Garančný fond
  • Rezervný fond
  • Úrazové poistenie

  Podstatnou zložkou sociálnych odvodov (až 52% z celkových sociálnych odvodov) je príspevok na starobné poistenie.

  Aby ste mali predstavu, koľko tvorí odvod na starobné poistenie, tak ak ste bezdetní a zarábate v čistom 1000 eur mesačne, každý mesiac váš zamestnávateľ odvedie na starobné poistenie zhruba 240 eur.

  No a vstúpením alebo nevstúpením do 2. piliera rozhodujete o tom, kde sa časť vášho starobného poistenia bude mesiac čo mesiac zasielať:

  • Nie ste v druhom pilieri: Príspevky na starobné poistenie sa zasielajú výlučne do Sociálnej poisťovne.
  • Ste v druhom pilieri: Príspevky na starobné poistenie končia z väčšej časti v Sociálnej poisťovni a z menšej časti v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti na vašom osobnom dôchodkovom účte. (Pomer je zhruba 3:1 v prospech SP.)
  druhy_pilier

  Princíp druhého dôchodkového piliera na Slovensku

  Spoločnosti poskytujúce druhý pilier

  Na Slovensku je v súčasnosti 6 dôchodkových správcovských spoločností ponúkajúcich druhý pilier:

  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

  Každá zo spoločností ponúka 2 druhy fondov:

  • Dlhopisový fond – garantovaný
  • Akciový fond

  No a niektoré z DSS majú ponuku rozšírenú ešte aj o indexový a zmiešaný fond.

  Ako funguje Sociálna poisťovňa a ako DSS?

  Sociálna poisťovňa

  Sociálna poisťovňa zhromažďuje sociálne poistné od pracujúcich, ktoré prerozdeľuje poberateľom dôchodkov. Ak ktorýkoľvek z poberateľov dôchodkov zomrie, tak zaniká aj nárok na dôchodok.

  A je úplne jedno, či zomrel po prvom dôchodku alebo dôchodok poberal 20 a viac rokov. So smrťou končí aj akýkoľvek nárok na starobný dôchodok.

  Výška dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou závisí od zákonov, ktoré prijíma parlament – ten prostredníctvom legislatívy určuje kľúč k výpočtu valorizácie.

  Dôchodková správcovská spoločnosť

  Druhý pilier funguje na odlišnom princípe ako Sociálna poisťovňa. Ak zomrie účastník druhého piliera pred dovŕšením dôchodkového veku – majetok na jeho osobnom dôchodkovom účte zdedí osoba (osoby) uvedené na účastníckej zmluve alebo jeho blížni.

  (V istom prípade je možné zdediť časť majetku z osobného dôchodkového účtu po sporiteľovi po jeho smrti, ak k nej došlo do 7 rokov od dovŕšenia dôchodkového veku.)

  financie v pohode banner

  Uhradené poistné, ktoré spravuje DSS nie je kolektívnym majetkom všetkých zúčastnených v systéme ale je výlučne osobným majetkom účastníka v druhom pilieri.

  V druhom pilieri sa plne uplatňuje princíp zásluhovosti a teda, kto si počas aktívneho života do druhého piliera nasporí viac, tomu z druhého piliera bude plynúť vyšší dôchodok.

  Príspevky účastníkov v druhom pilieri sa umiestňujú na kapitálových trhoch a zhodnocujú sa. Majetok sa investuje v investičných fondoch.

  Pri správnom výbere investičných fondov je v dlhodobom horizonte možné majetok v druhom pilieri výrazne zhodnotiť. Priemerný výnos nad 5% ročne je aj vzhľadom na historickú výkonnosť trhu skôr realistickým predpokladom.

  Aké výhody má druhý dôchodkový pilier?

  Dnes na dôchodok jedného dôchodcu štatisticky pripadá 2,6 pracujúcich. Slovensko sa však borí s nízkou mierou pôrodnosti a zároveň populácia starne a ľudia sa dožívajú vyššieho veku.

  Aj preto je prognóza do roku 2050 taká, že na dôchodok jedného dôchodcu bude pripadať len 0,9 pracujúcich. A to už asi bude seriózny problém pre dôchodkový systém, ktorý uplatňuje Sociálna poisťovňa!

  • (+) Zásluhovosť: Druhý pilier je plne zásluhový – čo si doň počas aktívneho života odvediem, to ma v starobe „podrží“. Naopak v Sociálnej poisťovni sa musí človek spoliehať len na zákonom určenú valorizáciu dôchodkov ale aj na priaznivý demografický vývoj populácie.
  • (+) Zhodnotenie: Je však potrebný správny výber fondov a ideálne je ak sa sleduje a včasne reaguje aj na vývoj na finančných trhoch.
  • (+) Možnosť dobrovoľných príspevkov – nad rámec zákonných odvodov. Pozor, nie je možné ich vybrať pred dovŕšením dôchodkového veku.
  • (+) Flexibilita: Možnosť kedykoľvek vstúpiť do veku účastníka 35 rokov. A v čase, keď vláda druhý pilier otvorí, je možnosť ako vstúpiť tak aj vystúpiť – podľa individuálneho rozhodnutia.
  • (+) Zdroje dôchodku v starobe: Ak ste zúčastnený v druhom pilieri po dovŕšení dôchodkového veku budete mať dva zdroje príjmu – od Sociálnej poisťovne a aj od DSS
  • (+) Nízke náklady: Poplatkovo je to veľmi lacná forma prípravy na starobu – v porovnaní s inými, porovnateľnými formami investovania (napríklad 3. pilier).
  • (+) Oslobodenie od dane: Majetok investorov v druhom pilieri nepodlieha zdaneniu
  • (+) Informovanosť o stave účtu: Účastník v druhom pilieri ma vždy prehľad o stave jeho úspor – o ich výške a zhodnotení.
  • (+) Druhý pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť DSS alebo fond. (Zmena DSS je po 1 roku bezplatná).
  • (+) Dedičnosť: V prípade úmrtia účastníka na starobnom dôchodkovom sporení sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe (osobám) uvedenej na účastníckej zmluve.

  Aké nevýhody má druhý dôchodkový pilier?

  • (-) Zhodnotenie: Ak sa o majetok v druhom pilieri nestaráte, môžete sa pripravovať o možné výnosy. Zaujímavosťou je, že až cca 80% majetku súčasných účastníkov v druhom pilieri je sústredených v dlhopisových – garantovaných fondoch, ktoré majú žiaľ najpesimistickejšie predpoklady na zhodnotenie v dlhom období. Pozor na to!
  • (-) Druhý pilier sa veľmi často legislatívne upravuje a novelizuje a pre investorov, ktorí sa rozhodnú v ňom sporiť na dôchodok je práve neistota podmienok veľkým negatívom.
   Jednou zo zmien napríklad bolo automatické presúvanie sporiteľov do dlhopisových fondov. (Tých, ktorí nereagovali na listovú výzvu o potvrdenie zotrvania v inom ako garantovanom fonde.) Tiež sa v minulosti menila výška príspevkov do DSS.

  logo financie v pohodeNa webstránke financievpohode.sk pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články