Viac

  Nechali ste si vyhotoviť úradný preklad? Pozor, možno ho budete musieť apostilovať. O čo ide?

  Pri súdnych prekladoch verejných listín, napríklad rodného listu či justičného rozsudku sa určite stretnete s termínom apostille. Dajte pozor! Bez neho je tento preložený dokument nepoužiteľný. O čo ide a kde apostiláciu vykonať? 

  Zdroj obrázku: Chokniti Khongchum / Shutterstock.com

  Čo je apostille? 

  Verejná listina môže byť podľa medzinárodného práva plnohodnotne využívaná na území iného štátu až po tom, ako je podrobená tzn. vyššiemu overeniu, teda superlegalizácii. 

  V roku 1961 vznikol Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia (dohovor o apostille), pričom SR k tejto zmluve pristúpila v roku 2002. Znamená to, že na akceptovanie súdneho prekladu verejnej listiny medzi zmluvnými stranami dohovoru nie je potrebná superlegalizácia – komplikovaný a dlhý proces uskutočňovaný cez veľvyslanectvo. 

  Postačí vám apostille (overenie podpisu a pečiatky), vďaka ktorej nadobudne listina hodnovernosť a právnu silu aj v zahraničí. Ide o osvedčenie v podobe špeciálnej pečiatky alebo osobitného listu. 

  Kde verejnú listinu apostilovať? 

  Na Slovensku neexistuje jednotný orgán, ktorý by sa zaoberal apostiláciou. Toto overenie vykonáva orgán nadradený tomu, ktorý originál dokumentu vydal.

  Príklad: ak pre účely podnikania v zahraničí potrebuje predložiť zahraničným inštitúciám živnostenský list vydaný okresným úradom, jeho apostiláciu vykoná Ministerstvo vnútra SR. 

  Postup pri osvedčení formou apostille

  1.         Dokument vydá príslušný miestny orgán štátnej správy (napr. okresný úrad).

  2.         Podpis a pečiatka musí byť opatrená apostilou, ktorú vykoná nadradený

  orgán (napr. Ministerstvo vnútra).

  3.         Preklad apostilovaného dokumentu do iného jazyka uskutoční akreditovaná

  fyzická osoba, ktorá zložila odborné a jazykové skúšky, tzn. súdny prekladateľ

  alebo prekladateľská agentúra

  4.         Podpis a pečiatka prekladateľa sa opäť overí apostilou vykonanou krajským 

  súdom, v ktorého zozname (Zoznam tlmočníkov a prekladateľov) je zapísaný.  

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články