Životné poistenie je produkt, ktorý slúži na krytie finančnej straty, ktorá nastane smrťou poisteného. Svoje dôležité postavenie má preto najmä u rodín, kde chod domácnosti je odkázaný na príjem živiteľa rodiny.

Ak sa zameriame iba na finančnú stratu (nie emocionálnu), tak smrť živiteľa rodiny okrem dodatočných finančných nákladov spojených s pohrebom prináša obrovský výpadok príjmu, ktorý môže výrazne narušiť prípadne skomplikovať bežný chod rodiny.

Okrem poistenia smrti, poisťovne vo svojich produktoch ponúkajú na výber viaceré pripoistenia, ktoré umožňujú preniesť riziko finančných strát na poisťovňu aj v prípade choroby, úrazu, pracovnej neschopnosti, invalidity a podobne. Dovolím si povedať, že niektoré pripoistenia majú vyššiu prioritu ako hlavné poistenie smrti.

Typy životných poistení

Pri krytí rizika smrti poisťovne ponúkajú na výber rôzne typy poistení:

  • RŽP – Rizikové životné poistenie – najlepšie vystihujú princíp poistenia, pretože zaplatené poistné slúži výlučne na krytie rizika smrti a v prípade že k smrti poisteného nedôjde tak nedôjde ani k poistnému plneniu
  • KŽP – Kapitálové životné poistenie – časť zaplateného poistného kryje riziko smrti a zvyšná časť sa zhodnocuje technickou úrokovou mierou, ktorú poisťovňa garantuje
  • IŽP – Investičné životné poistenie – podobne ako pri KŽP sa časť poistného použije na krytie rizika smrti a zvyšná časť sa investuje v podielových fondoch. Podielové fondy ako nástroj kolektívneho investovania spravidla umožňujú z dlhodobého hľadiska dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako je technická úroková miera pri KŽP
  • Variabilné životné poistenie – hybrid KŽP a IŽP

RŽP považujem za transparentné z pohľadu nákladov. Keďže zaplatené poistné slúži len na krytie rizika smrti (prípadne ostatných pripoistení).

Problém, pri určení nákladovosti poistenia vzniká naopak u IŽP a KŽP. Tie okrem krytia rizík znášajú náklady spojené s vedením investičného alebo kapitálového účtu, správou portfólia, administratívnymi nákladmi a podobne.

Nákladovosť týchto poistení je zarátaná v poplatkoch, ktoré poisťovňa strhne z investičného/kapitálového účtu a vyrátať si celkovú nákladovosť poistenia zo zmluvných podmienok (kde sú uvedené miery, sadzby, rizikové prirážky v rôznych matematických vzťahoch) je už otázka individuálnej pripravenosti každého poistníka.

Pri investovaní časti zaplateného poistného u IŽP poisťovňa využíva služby správcovských spoločnosti, ktoré sa správou týchto vkladov investorov špecializujú.

Informatívny výpočet

Jedným z možných spôsobov ako ilustrovať nákladovosť zmluvy u investičného životného poistenia pri platení poistného je porovnať ho s investíciou do podielového fondu priamo (bez poisťovne).

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že schopnosť samostatne porozumieť poplatkovej štruktúre alebo aspoň približne vypočítať nákladovosť investičného alebo kapitálového životného poistenia u poistníkov je nízka.

Preto som vytvoril informatívny výpočet, kde porovnávam investovanú sumu 1200 eur ročne prostredníctvom poisťovne a bez nej počas obdobia 30 rokov. Investuje sa do podielového fondu, ktorý má výnosnosť 6% p.a. počas celej doby investície.

Obrázok v jednoduchosti znázorňuje, akou cestou putujú investované prostriedky:

Vľavo je znázornená investícia prostredníctvom IŽP a vpravo je znázornená investícia do podielového fondu priamo.

Aby som priblížil nákladovosť investičného účtu v prípade poisťovne, tak poistnú sumu poistenia rizika smrti som nastavil na 0€. (To znamená, že poistenie nekryje riziko smrti a je využité len ako investícia).

Vstupy pre výpočet u IŽP:

  • Distribučný poplatok: 2 roky platenia poistného (2400 eur) zároveň nám splácanie tohto poplatku odďaľuje začiatok investovania o 2 roky
  • Poplatok za správu fondu: 1,3% p.a.
  • Administratívny poplatok: 1,66 eur mesačne (19,92 eur ročne)

Vstupy pre výpočet u PF:

  • Distribučný poplatok: 2% (720 eur) zaplatený v prvom mesiaci investovania
  • Poplatok za nákup podielových jednotiek: 0,3% (3,6 eur ročne) platí sa jednorazovo z došlého vkladu

Stav účtu u IŽP a PF počas celej doby investovania znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Červenou farbou sú znázornené záporné čísla. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že IŽP prináša investorovi zisk až v 11. roku investovania. Ďalej si môžeme všimnúť, že v prvých dvoch rokoch je stav účtu pri IŽP rovný nule. To ma na svedomí distribučný poplatok, ktorý sa štandardne zahŕňa prvé dve ročné platby poistného a zároveň odďaľuje začiatok investovania o 2 roky.

Situácia u podielového fondu je odlišná, investuje sa hneď od začiatku, distribučný poplatok je zhruba tretinový oproti distribučnému poplatku u IŽP a preto má investícia prvé zhodnotenie už po 4. rokoch.

Rozdiel v stave investičných účtoch IŽP a PF znázorňuje posledný stĺpec, ktorý znázorňuje, že objem prostriedkov na účte pri investícii bez poisťovne je o desiatky % vyšší počas celého obdobia a rozdiel oproti investícii v poisťovni sa od 15. roku ešte viac prehlbuje v prospech investície do podielového fondu na priamo.

Tento rozdiel spôsobuje správcovský poplatok 1,3%, ktorý si poisťovňa účtuje za správu investičného účtu a tým poistníka ukracuje o možný zisk plynúci z výnosov podielových fondov.

Stav zisku na účte u oboch investícii znázorňuje nasledujúce grafické porovnanie:

Nákladovosť poistenia

Distribučný poplatok pozostávajúci z 24 mesačných platieb je vyčíslený na 2400 eur. Okrem iného odďaľuje začiatok investovania o 2 roky, čo prináša ďalšie dodatočné náklady spojené so stratou zisku (ktoré nevyčísľujem).

Správcovský poplatok 1,3% je strhávaný každoročne z investičného účtu počas celej doby investovania a jeho kumulatívna suma predstavuje 6 619 eur.

Administratívne náklady predstavujú 598 eur počas celej doby investovania.

Ušlý zisk

Investovanie prostredníctvom IŽP zahŕňalo dodatočné náklady ktoré brzdili investičnému účtu dosahovať adekvátne zisky. Ušlý zisk vieme v porovnaní s investíciou priamo vyčísliť ako rozdiel ziskov v jednotlivých fázach investovania (viď tabuľka). Ku koncu investičného obdobia je ušlý zisk vo výške 27 294 eur.

Záver

Táto analýza IŽP v porovnaní s investíciou priamo do PF je realizovaná na konkrétnom IŽP, ktorého názov neuvádzam. Kvôli náročnosti výpočtu toto IŽP nezahŕňa všetky poplatky, ktorých zarátanie by ziskovosť IŽP ešte znížilo a prvé výnosy z takejto investície by sa dosiahli nie v 11. roku, ale ešte neskôr.

Ďalšia otázka nastáva, či výnosy z investície u IŽP z dlhodobého hľadiska prekonajú infláciu a či nedôjde k reálnemu znehodnoteniu peňazí investorov.

Odporúčanie

Záverom len dodám moje skromné odporúčanie: Ak sa rozhodujete investíciu realizovať prostredníctvom poisťovne, tak určite zvážte nákladovosť takejto investície. V prípade investovania je určite výhodnejšie investovať do podielových fondov priamo, čo znázorňuje aj môj výpočet.

Zároveň, ak chcete porovnať cenu poistení, tak u RŽP máte nákladovosť uvedenú transparentne. Cenou poistenia je totiž u RŽP vaše poistné a pri porovnaní s inými RŽP nepotrebujete študovať poplatkovú štruktúru skrytých poplatkov ako to je u investičných účtoch IŽP.


“Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja…”

– Marcel Onufer –

Moja webstránka: financievpohode.sk

E-mail: onufer@financievpohode.eu