Viac

  Poznáte preddavkové faktúry?

  Pod pojmom preddavkových faktúr si možno predstaviť tie zálohové. Viete však, ako ich vystaviť, čo musia obsahovať a čomu venovať pozornosť pri týchto zálohových faktúrach?

  V prvom rade je nevyhnutné si ujasniť, čo si pod pojmom zálohová faktúra treba vlastne predstaviť. Nejde totiž o nijaký daňový doklad a nepatrí dokonca ani k tým účtovným. Tento dokument faktúrou vo svojej podstate vlastne ani nie je. Skôr ide o formu akejsi výzvy a vďaka tej si dodávateľ žiada od odberateľa platbu vopred a často funguje ako čiastočná finančná záloha.

  Pre platcov DPH z nej vyplýva povinnosť

  Po prijatí úhrady nastáva 15-dňová lehota, kým dodávateľ a zároveň aj platca DPH musí na túto predfaktúru vystaviť ostrú faktúru. Ak túto povinnosť nestíhate, môžete tak urobiť nanajvýš do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola aj táto platba za preddavkovú faktúru prijatá.

  DPH nemá vyčíslenú hodnotu

  V dokumente zálohovej faktúry sa hodnota DPH neuvádza, tá sa vyskytuje až pri finálnom vystavení ostrej faktúry. Naopak, čo sa predovšetkým na tomto preddavku vyskytuje, sú základné údaje ako napríklad identifikačné údaje ako dodávateľa, tak aj odberateľasuma, dátum vystavenia a splatnostičíslo bankového účtu a variabilný symbol. Na tomto dokumente ale nesmie chýbať ani upresnenie s informáciou, že nejde o daňový doklad.

  Dôvody jej vystavenia

  Takúto takzvanú predfaktúru vystaví podnikateľ najmä z dvoch dôvodov. V prvom rade ide o akési potvrdenie s údajom zaplatenia preddavku, pričom táto úhrada je vykonaná ešte pred samotnou službou alebo dodávkou sortimentu. Väčšinou ide o prípady, keď sa obe strany dohodnú na platbe vopred alebo si práve zadávateľ žiada uhradiť predom nejakú čiastku.

  V druhom prípade a tom zaužívanejšom ide najmä o spôsob chránenia podnikateľa, ktorý sa snaží zabrániť nezaplateniu faktúry. Avšak, táto zálohová faktúra je len akýmsi doplnkovým dokumentom a nijako nezasahuje do účtovníctva, daní alebo uvádzaní DPH.

  Uvádza sa na ostrej faktúre

  Po uhradení zálohovej faktúry vystavujete ostrú faktúru. V tej však musí byť táto zálohová platba uvedená a následnej aj odpočítaná z celkovej sumy výslednej faktúry. Keďže preddavok slúži iba ako výzva na platbu vopred, neuvádza sa v nej popis služby a je to predovšetkým z toho dôvodu, že k jej výkonu reálne ešte ani nedošlo.

  Neuvádzajte ale ani konečný dátum dodania alebo poskytnutia služby. Nikdy totiž nemôžete vedieť, či sa nestane niečo, čo by vás natoľko ovplyvnilo, že tento tovar reálne ani nedodáte. Vyvarujte sa tomu a namiesto tohto časového údaju zadajte deň, keď ste faktúru vystavili a nezabudnite ani na uvedenie dátumu splatnosti, čím predídete možným nepríjemnostiam. Tie by totiž nastali hneď, keby ste tak neurobili.

  Neprekombinujte dátumy a číslovanie

  Uvádzať totožný dátum zálohovej faktúry a dodania služby nie je vôbec logické. Ako chcete, aby vám niekto zaplatil vopred, ak ste faktúru vystavili priamo v deň dodania? Je preto viac ako vhodné, vystaviť predfaktúru aspoň pár dní pred dodaním tovaru alebo vykonaním služby.

  Ak vediete svoje elektronické faktúry prehľadne, vyhnite sa chaosu, ktorý by spôsobila práve totožná verzia číslovania preddavkov s ostrými faktúrami a nezabúdajte tento číselný údaj odlíšiť.

  Na preddavkové faktúry sa priamo zákon nevzťahuje a neexistuje teda ani žiadna prikázaná forma, ako pri ich vystavovaní postupovať a čím sa nevyhnutne riadiť. Čo má však tvoriť obsah predfaktúry možno vyčítať aj priamo z upresnení fakturovania v zákone, ktorý sa venuje dani z pridanej hodnoty. Treba si ale uvedomiť, že táto predfaktúra funguje ako záloha, výzva či preddavok, nejde teda o účtovný a daňový dokument a práve tomu by sa mala aj svojím obsahom prispôsobiť.

  Akopodnikat.sk

  faktúra –https://www.superfaktura.sk/

  elektronické faktúry –https://www.superfaktura.sk/online-faktura/

  Zdroj obrázka:

  SuperFaktura.sk

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články