Predávate automobily? Nezabudnite na plagát o spotrebe a emisiách

Ak predávate nové vozidlá, musíte mať v predajni plagát o spotrebe a emisiách vozidiel. Týka sa to nielen bežného predaja, ale aj predaja vozidiel na leasing.

129

Ak predávate nové vozidlá, musíte mať v predajni plagát o spotrebe a emisiách vozidiel. Týka sa to nielen bežného predaja, ale aj predaja vozidiel na leasing.

Predávajúci musí v mieste predaja nových vozidiel umiestniť plagát s nasledujúcimi údajmi:

  • o normovanej spotrebe paliva
  • o normovaných emisiách CO2

Túto povinnosť predpisuje Nariadenie vlády č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov. Nariadenie hovorí, že:

predajca je povinný umiestniť v mieste predaja na viditeľnom mieste plagát v listinnej alebo elektronickej podobe so zoznamom údajov o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 všetkých nových modelov osobných automobilov danej značky vystavených alebo ponúkaných na predaj alebo na leasing v mieste predaja alebo prezentácie.

To, ako by mal takýto plagát vyzerať a čo musí obsahovať, je uvedené v prílohe č. 4 spomínaného nariadenia.

Ako by mal plagát vyzerať?

Informácie by mali byť buď na vytlačenom papieri alebo môžu byť zobrazované napríklad na obrazovke televízora či iného elektronického zariadenia.

Vytlačený plagát musí mať rozmery najmenej 70cm x 50cm. Ak sa informácie zobrazujú na elektronickej obrazovke, rozmery obrazovky musia byť najmenej 25 x 32cm. Informácie sa môžu zobrazovať aj ako bežiaci text (scrolling text).

Ak sa plagát a zobrazovacia jednotka nahradia úplne a natrvalo elektronickou obrazovkou, musí byť vystavená tak, aby upútala pozornosť spotrebiteľa aspoň v takej miere, ako plagát alebo zobrazovacia jednotka.

Zoznam modelov nových osobných automobilov uvedených na plagáte musí byť rozdelený do skupín a samostatne podľa druhu paliva (napr. benzín alebo nafta).

V rámci každého druhu paliva musia byť modely zoradené v poradí stúpajúcich emisií CO2, pričom model s najnižšou normovanou spotrebou je umiestnený na prvom mieste zoznamu.

V zozname musí byť uvedená továrenská značka každého modelu osobného automobilu, jeho číselná hodnota normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2.

Hodnota normovanej spotreby paliva sa vyjadruje v litroch na kilometer (l/km) a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto. Normované emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v gramoch na kilometer (g/km).

Plagát a zobrazovacia jednotka musia obsahovať nasledujúci text týkajúci sa dostupnosti príručky o spotrebe paliva a o emisiách CO2:

  1. „Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste.“,
  2. „Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby paliva a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.“ .

Pokuty

Dodržiavanie tejto informačnej povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Mnohí predajcovia o tejto povinnosti netušia, hoci je v platnosti už od roku 2004.

Obvyklá pokuta pre predajcov automobilov, ktorí nemajú v predajni plagát o spotrebe a emisiách, je vo výške 400€.


PRIDAŤ KOMENTÁR