Viac

  Toto sú investície oslobodené od dane na Slovensku

  Investičné rozhodnutie sa zakladá na racionálnych a logicky odôvodnených predpokladoch. Každý správny investor hľadá čo najvyšší čistý výnos pri akceptovateľnej miere rizika.

  Investičné rozhodnutie sa zakladá na racionálnych a logicky odôvodnených predpokladoch. Každý správny investor hľadá čo najvyšší čistý výnos pri akceptovateľnej miere rizika.

  Na istý čas sa vzdáva svojich finančných prostriedkov a na oplátku od svojej investície očakáva budúce zhodnotenie vo forme dividendy, úroku, výnosu, zisku alebo inej protihodnoty.

  Dosiahnutý čistý výnos ovplyvňuje aj miera zdanenia. Príjmy väčšiny slovenských cenných papierov sú zdaňované zrážkou. Vtedy investor nemusí podniknúť žiadne ďalšie administratívne kroky – nemusí podávať daňové priznanie. Naopak príjmy zo zahraničných cenných papierov si investor musí zdaniť sám.

  Nasledujúca tabuľka sprehľadňuje spôsob zdanenia najbežnejších investičných nástrojov pre drobných investorov:

  Cenný papier Faktor režimu zdanenia Daň Spôsob zdanenia
  podielové fondy Tuzemské 19% zrážkou
  Zahraničné 19% / 25% daň. priznanie
  akcie, opcie, futures, forex, ETF, CFD, dlhopisy, certifikáty Prijaté na obchodovanie na burze, držané viac ako 1 rok nie
  Neobchodované na burze alebo držané kratšie ako 1 rok 19% / 25% daň. priznanie

  Indexové fondy / ETF – oslobodené od dane

  Z pohľadu zdanenia je najvýhodnejšou taká investícia, ktorá je od dane oslobodená. Investovať bez daní je na Slovensku možné od roku 2016. Podmienkou takejto investície oslobodenej od zdanenia je obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu – burze cenných papierov.

  Takáto investícia musí trvať aspoň 1 rok. Na burze je možné nakupovať rôzne investičné nástroje ako akcie, opcie, futures, forex, ETF, CFD, dlhopisy a certifikáty.

  financie v pohode banner

  Ideálnym investičným nástrojom pre drobných investorov môžu byť indexové fondy / ETF. ETF sú finančné nástroje, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu a preto výnos z nich nepodlieha zdaneniu (Ak daný investičný nástroj máte v držbe aspoň po dobu 1 roka). Ide o nástroje kopírujúce vývoj svetových trhov.

  Tieto nástroje ponúkajú dlhodobo nadštandardné zhodnotenie a z pohľadu poplatkov sú to jedny z najlacnejších foriem investovania vôbec. Indexové fondy boli preto zaradené aj do zásluhového dôchodkového systému – 2. dôchodkový pilier.

  ETF sa vyznačujú vysokou diverzifikáciou (rozloženie investície do veľkého množstva cenných papierov) a preto sú vhodnou voľbou sporenie na dôchodok.

  Prehľad vybraných svetových indexov

  Slovenské podielové fondy – zrážková daň

  Ak má investor príjem, pri ktorom sa daň vyberá zrážkou, tak vtedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie. Zrážková daň sa uplatňuje len na výnosy, ktorých zdroj vzniká na Slovenku (tuzemské cenné papiere).

  Medzi príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani patria príjmy z výnosov podielových fondov pod správou domácich správcovských spoločností. Ale do tejto oblasti patria aj úrokové výnosy zo slovenských dlhopisov alebo úroky z bankových vkladov (napríklad: terminovaný vklad, stavebné sporenie, sporiaci účet k bežnému účtu).

  Zahraničné podielové fondy – daňové priznanie

  Investor má povinnosť zdaniť príjmy, pokiaľ tie vznikli z predaja cenných papierov, ktoré neboli obchodované na burze. Daňová povinnosť mu vzniká aj vtedy, ak nástroje obchodované na burze predal skôr ako po 1 roku. Pri týchto príjmoch však platí oslobodenie od dane do výšky 500 €.

  Daňová povinnosť vzniká investorovi pri redemácii (predaji) podielových listov zahraničných fondov. Ak z týchto investičných nástrojov investor dosiahne výnos, podľa zákona by ho mal priznať v daňovom priznaní.

  Záver

  Na Slovensku je v súčasnosti možné investovať aj do nástrojov, ktoré sú oslobodené od dane. Takéto investovanie je efektívnejšie a investorom ponúka atraktívnejší čistý výnos. Vhodným investičným nástrojom pre drobných investorov, ktorý nepodliehajú zdaneniu, sú napríklad indexové fondy.

  Investovanie v indexových fondoch patrí medzi najlacnejšie spôsoby investovania vôbec a ETF fondy sa vyznačujú širokou diverzifikáciou. Preto sú vhodné predovšetkým na dlhodobé sporenie a sporenie na dôchodok.


  logo financie v pohodeNa webstránke https://financievpohode.sk/ pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články