Viac

  Ako zabezpečiť prosperitu firmy riadením peňazí

  Platobná schopnosť podniku znamená schopnosť uhrádzať existujúce záväzky načas. Ak podnikateľský subjekt stíha platiť v lehote splatnosti, je všetko v poriadku. Ak nie, dostáva sa do platobnej neschopnosti. Kto chce byť platobne neschopný? Myslím, že nikto.

  Platobná schopnosť podniku znamená schopnosť uhrádzať existujúce záväzky načas. Ak podnikateľský subjekt stíha platiť v lehote splatnosti, je všetko v poriadku. Ak nie, dostáva sa do platobnej neschopnosti.

  Kto chce byť platobne neschopný? Myslím, že nikto.

  Každý z nás sa snaží venovať vlastnému podnikaniu najlepšie ako vie.

  A každý podnikateľ sa stretne aj s nepriaznivými situáciami, napríklad aj s nedostatkom peňazí.

  Keby sme tak vedeli, čo sa v budúcnosti stane, lepšie by sme sa na to pripravili. Niekto múdry raz povedal:

  “Najlepší spôsob ako sa pripraviť na budúcnosť, je sústrediť sa na prítomnosť.”

  Ak si chcete zachovať vlastnú finančnú tvár v podnikaní, pripravujte sa na budúcnosť už teraz. Plánujte. To je základný kameň úspechu. Nemusíte plánovať zložito, podstatné je, aby ste plánom rozumeli hlavne Vy.

  Nech sú plány Vašou pomôckou a nie brzdou Vášho podnikania. A nepodceňujte ani vyhodnotenie plánov. Pozrite sa spätne ako ste plánovali. Porovnajte plán so skutočnosťou. Poskytne Vám to veľmi cenné informácie pre ďalší rozvoj.

  V každej firme existuje “nejaký” tok hotovosti, ktorý predstavuje všetky príjmy a výdavky danej firmy. Vyjadruje pohyb peňazí do firmy a z firmy. Tento tok sa zvykne označovať pojmom cash-flow.

  Odborná definícia hovorí o tom, že cash-flow predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami za určité časové obdobie.

  Cash-flow musíte pozorne plánovať a sledovať, aby ste sa nedostali do finančných problémov. Každá firma musí mať dostatok peňazí na to, aby mohla načas uhrádzať svoje záväzky (pôžičky, energie, materiál, mzdy,…).

  Cash-flow predstavuje rozpočet Vášho podnikania. Plánujete si, koľko peňazí potrebujete na zaplatenie záväzkov. Ale plánujete si aj to, koľko peňazí obdržíte v podobe uhradených faktúr.

  Aby ste si čo najlepšie zostavili cash-flow plán, musíte spoznať príjmy a výdavky. Poznáte príjmy a výdavky Vášho podnikania? Alebo len tušíte, kam odchádzajú a odkiaľ prichádzajú peniaze?

  Viete, čo tvorí základ Vašich príjmov? Ktorí obchodní partneri sú pre Vaše podnikanie strategický? Príjmy v podnikaní môžete dosiahnuť najmä z predaja tovarov a z poskytovania služieb.

  No môžete mať aj príjmy z prenájmu budov, strojov, zariadení. Príjem z reklamy. Prípadne príjem z predaja nepotrebného majetku, vyplatené úroky z vkladov, cenných papierov, vyplatené dividendy. Príjmy z patentov, licencií, autorských práv.

  A čo výdavky? Poznáte ich? Kto je Vašim najväčším dodávateľom? Komu platíte najviac? Kde míňate peniaze?

  Základným typom výdavkov sú úhrady faktúr za dodaný materiál, suroviny. Úhrady faktúr za poskytnuté služby od našich dodávateľov. Nasledujú výdavky na zabezpečenie prevádzky.

  Úhrada faktúr za energie, dane, výplata mzdových nákladov, poistenia. Úhrada mesačných splátok lízingov, úverov, prenájmu. Zaplatiť musíte aj rôzne poplatky v bankách, prípadne pokuty, sankcie a rôzne administratívne poplatky.

  Plánovanie pohybu peňazí Vám poskytne odpovede na tieto otázky. Navyše budete presne vedieť, kedy sa máte pripraviť na odlev peňazí a kedy ku Vám peniaze prídu.

  Zostavujte si cash-flow plán na mesačnej, kvartálnej báze. Priebežne ho vyhodnocujte, venujte tejto činnosti čas. Aj keď je to náročné.

  Chvíľku potrvá, kým si na to zvyknete. Investovaný čas sa Vám vráti v podobe podnetných informácií, ktoré sa dozviete.

  Zistíte, aké nepredvídané príjmy a výdavky vznikli, či sú pravidelné alebo nepravidelné. Na základe týchto skutočností si lepšie nastavíte potrebu peňazí v budúcnosti. Predídete tak nepríjemným situáciám v podnikaní.

  Stará múdrosť hovorí:

  “Šťastie praje pripraveným.”

  Buďte pripravení na nové výzvy.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Logo-FinancnaAkademia-sroFinančná akadémia

  Spoločnosť poskytujúca finančné vzdelávanie. Ako hovoríme: „Schopnosť správne narábať s peniazmi je umením.” Učíme ľudí zamyslieť sa nad vlastnými peniazmi. Najprv premýšľať a potom míňať.

  Ako prví sme uviedli na Slovensku Finančné pexeso a Slovník finančnej gramotnosti. Tešíme sa aj rastúcemu záujmu o naše prednášky. Efektívne hospodárenie s peniazmi sa dostáva čoraz viac do popredia. Najlepšie to vystihuje náš slogan: „Byť finančne gramotným je IN.”

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články