test
Viac

  Zamestnávatelia nezabudnite na zmeny platné od 1.1.2018

  Od nového roka sa zvyšuje minimálna mzda a platia menej prísne podmienky pri posudzovaní nelegálneho zamestnávania. Zároveň aj Sociálna poisťovňa zmenila termíny na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov a prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov.

  Od nového roka sa zvyšuje minimálna mzda a platia menej prísne podmienky pri posudzovaní nelegálneho zamestnávania. Zároveň aj Sociálna poisťovňa zmenila termíny na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov a prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov.

  1. Minimálna mzda

  Schválená výška minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti od 1.1.2018:

  · 480 € za mesiac u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

  · 2,7590 € za hodinu u zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou.

  Vyššie uvedené sumy však platia len pre zamestnancov, ktorých zamestnávateľ zaradil do najnižšieho, teda 1. stupňa náročnosti.

  Zamestnávateľ je totiž povinný priradiť každému pracovnému miestu v spoločnosti príslušný stupeň náročnosti, ktorých podľa Zákonníka práce môže byť maximálne 6.

  Minimálna mzda rastie úmerne s rastúcou náročnosťou konkrétneho pracovného miesta a v prípade mesačne odmeňovaných zamestnancov môže ísť o rozmedzie od 480 € (1. stupeň náročnosti) až po 960 € (6. stupeň náročnosti).

  Zamestnávatelia nezabudnite na zmeny platné od 1.1.2018

  Odporúčania:

  1. Skontrolujte a v prípade potreby aktualizujte stupne náročnosti pre jednotlivé pracovné miesta, resp. priraďte stupne náročnosti k pracovným miestam, ak ešte nemáte túto povinnosť splnenú.

  2. Skontrolujte aktuálnu výšku miezd u svojich zamestnancov v závislosti od priradených stupňov náročnosti a v prípade potreby zamestnancom navýšte mzdu od 1.1.2018 podľa novej legislatívy.

  3. Nezabudnite skontrolovať nové aktualizácie v mzdovom softvéri týkajúce sa príplatkov a mzdových kompenzácií, ktoré sa odvíjajú od výšky minimálnej mzdy (pracovná pohotovosť, nočná práca, sťažený výkon práce).

  2. Nelegálne zamestnávanie vs. prihlasovacia povinnosť do Sociálnej poisťovne

  Podľa aktuálnej legislatívy platí, že za nelegálne zamestnávanie sa okrem iného považuje aj akékoľvek oneskorené prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne, tzn. ak zamestnávateľ zamestnanca prihlásil až potom, ako zamestnanec začal plniť pracovné činnosti.

  V prípade posudzovania nelegálneho zamestnávania zo strany orgánov inšpekcie práce preto často dochádzalo k sporným situáciám, kde zamestnávateľ musel dokazovať začiatok výkonu práce zamestnanca, čo bolo často nereálne.

  Podľa novej legislatívy bude posudzovanie nelegálneho zamestnávania miernejšie.

  Od 1.1.2018 bude mať zamestnávateľ “sedemdňovú lehotu” na to, aby zamestnanca prihlásil do Sociálnej poisťovne. Sedem dní sa ráta od uplynutia termínu na splnenie prihlasovacej povinnosti.

  Tento termín sa líši najmä podľa typu uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu – viď ust. § 231 ods. 1 písm. b) Z. z. o sociálnom poistení (napríklad u bežných zamestnancov zamestnaných na pracovnú zmluvu je to začiatok výkonu práce).

  Sedemdňová lehota sa však môže skrátiť v prípade, ak orgán inšpekcie práce príde na kontrolu pred jej uplynutím.

  Ak sa totiž bude vykonávať kontrola počas 7 dní a kontrolór zistí, že si zamestnávateľ ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť u zamestnanca (podľa vyššie uvedeného odstavca), bude to považovať za nelegálne zamestnávanie.

  Pokuta však stále hrozí zo Sociálnej poisťovne

  Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle upozorňuje zamestnávateľov, že napriek tomu, že novela zákona o nelegálnej práci síce toleruje sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov, samotná Sociálna poisťovňa pôvodnú lehotu na prihlásenie zamestnanca nemení.

  Tá teda naďalej zostáva rovnaká, tzn. že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca deň pred vznikom poistného vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak túto lehotu zamestnávateľ nedodrží, pobočka Sociálnej poisťovne mu môže uložiť pokutu.

  Odporúčanie:

  Prihlasovaciu povinnosť si splniť čo najskôr (ideálne v termínoch podľa Zákona o sociálnom poistení) a tak sa vyhnúť riziku zbytočnej pokuty kvôli neohlásenej kontrole zo strany orgánov inšpekcie práce alebo pokute zo strany Sociálnej poisťovne.

  3. Prihlasovacie/odhlasovacie povinnosti v Sociálnej poisťovni

  Prihlasovanie zamestnávateľa

  Kým do 31. decembra 2017 má lehotu na prihlásenie sa do registra zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni do ôsmich dní, odkedy zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, od 1. januára 2018 je zamestnávateľ povinný prihlásiť sa najneskôr deň predchádzajúci dňu, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

  Odhlásenie zamestnanca

  Doteraz bola lehota na odhlásenie zamestnanca najneskôr deň po skončení poistného vzťahu. Od 1. januára 2018 sa táto lehota predlžuje na osemdňovú.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články