asd
Viac

  Ako sa vďaka kryptomenám stal z 15-ročného chlapca milionár

  Ame­ri­čan Eddy Zil­lan sa roz­ho­dol vô­bec po pr­vý­krát vstú­piť do sveta kryp­to­mien pred tromi rokmi. Svoje roz­hod­nu­tie dnes vô­bec ne­ľu­tuje, a to aj na­priek po­čia­toč­ným po­chyb­nos­tiam jeho ro­diny.

  Ame­ri­čan Eddy Zil­lan sa roz­ho­dol vô­bec po pr­vý­krát vstú­piť do sveta kryp­to­mien pred tromi rokmi. Svoje roz­hod­nu­tie dnes vô­bec ne­ľu­tuje, a to aj na­priek po­čia­toč­ným po­chyb­nos­tiam jeho ro­diny. Dnes je z neho mi­li­onár a pod­ni­ka­teľ.

  Eddy začínal s investíciou 80 Eur

  Mladý mi­li­onár a dnes aj ma­ji­teľ po­ra­den­skej firmy za­čí­nal ako na­ivný 15-ročný te­e­na­ger. Práve od­vaha a na­ivita však môžu pri­niesť mno­ho­krát viac ako ne­us­tále pre­mýš­ľa­nie. Všetko sa za­čalo pred tromi rokmi, keď sa Eddy do­zve­del o kryp­to­me­nách.

  Po­dobne ako iní mi­li­onári bol voči nim spočiatku skeptický. Spá­jal si ich to­tiž s čier­nym tr­hom a dro­gami. Za ne­ga­tívny po­hľad na kryp­to­meny môže web Silk Road, ktorý bol ra­jom pre on­line ob­cho­do­va­nie s so za­ká­za­nými lát­kami. Ako pla­tidlo sa tu ma­sívne vy­uží­val práve Bit­coin.

  Vďaka tomu sa na kryp­to­meny na­hlia­dalo ako na menu kri­mi­nál­ni­kov a pod­vod­ní­kov. Zve­da­vosť však na­ko­niec vy­hrala a mla­dík sa roz­ho­dol skú­siť in­ves­to­vať len tak zo zá­bavy malú sumu. Keď chceš niečo vy­skú­šať, mu­síš po­ru­šiť ne­jaké tie pra­vidlá.

  Web Co­in­base, ktorý slúži na ná­kup a vý­menu kryp­to­mien umož­ňo­val re­gis­trá­ciu len od 18 ro­kov. Eddy si teda pri­dal tri roky na­viac a ne­smelo na­kú­pil za pr­vých 80 kryp­to­menu Ethereum, ktorá je du­chov­ným ná­stup­com Bit­co­inu, pri­čom má mnoho vý­hod.

  S pa­sív­nym príj­mom sa ne­us­po­ko­jil

  V roku 2015 bolo in­for­má­cií o in­ves­to­vaní do kryp­to­mien ako šaf­ránu. Eddy strie­ľal na slepo, ale tra­fil. V prie­behu pár ho­dín po pr­vej in­ves­tí­cii zís­kal rov­ných 10 per­cent z vlo­že­nej sumy.

  Ovládla ho eufó­ria a na druhý deň sa roz­ho­dol in­ves­to­vať 805. Po tom, ako zis­til, že aj táto in­ves­tí­cia mu pri­niesla zisk o pár dní in­ves­to­val viac ako 4000 a o týž­deň ne­skôr tak­mer 5000 .

  Zba­vil sa tak všet­kých svo­jich úspor, ktoré za­ro­bil. Po­zi­tívne vý­sledky vzbu­dili jeho zá­u­jem na ma­xi­mum, a tak za­čal štu­do­vať všetko čo na­šiel na in­ter­nete. Stal sa sa­mou­kom a nie­kedy ve­no­val štú­diu ho­diny a ho­diny denne.

  Správne načasovanie – rýchly zisk

  Po pár me­sia­coch jeho zisk na­rás­tol na 282 000 . Vtedy pre­stal po­chy­bo­vať nie­len on sám, ale aj jeho ro­dina. Podľa Ed­dyho je in­ves­tí­cia do kyp­to­mien otáz­kou správ­neho na­ča­so­va­nia. Vtedy sú zisky ob­rov­ské.

  Dnes dis­po­nuje port­fó­liom vo výške viac ako mi­lión eur. S týmto vý­sled­kom sa ne­us­po­ko­jil a v sú­čas­nosti vďaka na­do­bud­nu­tým in­for­má­ciám po­sky­tuje po­ra­den­ské služby v ob­lasti kryp­to­mien.

  O služby jeho firmy Cryp­to­cur­rency Fi­nan­cial je prav­de­po­dobne veľký zá­u­jem. Veď kto by si ne­ne­chal po­ra­diť od člo­veka, ktorý má re­álne vý­sledky. Eddy verí v bu­dúc­nosť kryp­to­mien. Na webe sa pre­zen­tuje ako kryp­to­mi­li­onár.

  Na fo­to­gra­fiách sa uka­zuje v exo­tic­kých des­ti­ná­ciách so špor­to­vými au­to­mo­bilmi. Cel­kom vlastní tri kúsky. Ne­zís­kal ich len vďaka kryp­to­me­nám, ale aj vďaka fi­nan­ciám, ktoré do­stal od ro­di­čov. Obaja sú to­tiž úspešní pod­ni­ka­te­lia.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články