Slovenská sporiteľňa dosiahla ku koncu tretieho štvrťroka 2015 zisk 153 miliónov EUR

319

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2015 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Slovenská sporiteľňa dlhodobo dosahuje výborné výsledky. Najvýraznejšie sa pod ne v tomto roku podpísal rast objemu úverov. Darilo sa nám tradične v retaile, no teší ma, že sme stále úspešnejší aj u našich korporátnych klientov, najmä malých a stredných firiem. Zároveň dokážeme udržať riziko pod kontrolou,“

povedal Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 30. SEPTEMBRU 2015 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

  • Čistý úrokový výnos medziročne vzrástol o 1,2 % z 346,0 mil. EUR na 350,3 mil. EUR
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol medziročne o 2,0 % z 91,1 mil. EUR na 92,9 mil. EUR
  • Prevádzkový zisk sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 1,7 % z 252,7 mil. EUR na 256,9 mil. EUR
  • Čistý zisk po zdanení vzrástol medziročne o 13,9 % z 134,3 mil. EUR na 153,0 mil. EUR
  • Objem úverov klientom medziročne narástol o 15,2 % z 7,9 mld. EUR na 9,1 mld. EUR
  • Objem vkladov klientov sa medziročne zvýšil o 10,0 % z 9,5 mld. EUR na 10,4 mld. EUR
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 43,3 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 19,37 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa medziročne zvýšil z 83,2 % na 87,2 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. SEPTEMBRU 2015 

Čistý úrokový výnos sa zvýšil medziročne o 1,2 % z 346,0 mil. EUR na 350,3 mil. EUR.  Dôvodom je medziročný nárast objemu poskytnutých úverov klientom o 1,2 mld. EUR, ale aj pokles úrokových nákladov pre vklady.  Vďaka lepšiemu uspokojovaniu potrieb klientov, najmä v oblasti úverov na bývanie a spotrebných úverov, sa nám podarilo kompenzovať klesajúce marže.

Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol medziročne o 2,0 % z 91,1 mil. EUR na 92,9 mil. EUR, hlavne v oblasti poplatkov spojených s operáciami s cennými papiermi.

Do konca tretieho kvartálu 2015 banka zaznamenala zisk 6,0 mil. EUR z finančných operácií a finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Tento výsledok bol ovplyvnený hlavne preceneniami derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne znížili o 0,4 % z 197,3 mil. EUR  na 196,5 mil. EUR.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov poklesol medziročne zo 43,8 % na 43,3 %.

Rizikové náklady pre úvery a pohľadávky banky sa počas prvých deviatich mesiacov roku 2015 medziročne znížili z 42,8 mil. EUR na 32,7 mil. EUR. Tento pokles je ovplyvnený aktuálnym vývojom stavu kreditného rizika klientov banky. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov má stabilne nízku úroveň 5,5 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení pripadajúci na vlastníkov materskej spoločnosti medziročne vzrástol o 13,9 %  a dosiahol 153,0 mil. EUR.

V roku 2015 sa odvodová povinnosť banky rozšírila o nový príspevok do európskeho Rezolučného fondu, ktorý bol pre rok 2015 zaúčtovaný jednorázovo v hodnote 2,4 mil. EUR počas prvého štvrťroku. Celková odvodová povinnosť (banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu) za deväť mesiacov roku 2015 dosiahla hodnotu 21,6 mil. EUR (39,6 mil. EUR za rovnané obdobie roku 2014).

Objem úverov klientom dosiahol 9,1 mld. EUR a v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil o 15,2 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 15,9 % (o 965 mil. EUR).

Slovenská sporiteľňa tak stále potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu dosiahol 27,55 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré sa zvýšili o 16,0 %, čo je v absolútnych hodnotách 713 mil. EUR, ako aj spotrebné úvery s rastom 16,6 % (o 192 mil. EUR).

Úvery korporátnym klientom vzrástli medziročne o 9,4 % (o 210 mil. EUR) a dosiahli úroveň 2,4 mld. EUR. Najvýznamnejší nárast bol v segmente veľkých korporátnych klientov a to o 32,1 % (o 190 mil. EUR). Naopak, segment úverov verejnej správe zaznamenal pokles o 17,5 % (o 84 mil. EUR).

Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 10,0 % z 9,5 mld. EUR na 10,4 mld. EUR. Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 7,7 mld. EUR na 8,4 mld. EUR, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k  30. septembru 2015):
Fitch
Dlhodobý ratingBBB+
Krátkodobý ratingF2
Rating individuálnej bonitybbb+
Výhľadstabilný

PRIDAŤ KOMENTÁR