Cenu peňazí, ktoré domácnostiam poskytne banka, určuje úroková sadzba. Tá spolu s poplatkami, ktoré si banka naúčtuje, tvorí celkovú nákladovosť pôžičky.

Na to, aby sa bežný človek vedel zorientovať v spleti poplatkov a úrokových sadzieb za jednotlivé úvery bol zavedený jednotný systém určovania nákladovosti (ceny) úveru a to ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Pričom v zásade platí, že:

“Čím je RPMN nižšie, tým je úver pre klienta výhodnejší – lacnejší!”

(Pozor, pri porovnávaní výhodností dvoch úverov pomocou RPMN musíme brať na porovnanie úvery v rovnakej výške a na rovnakú dobu. A nesmieme zabúdať aj na spôsob odpisovania istiny a úroku, či spôsob vracania štátneho príspevku pre mladých – platí najmä pre hypoúvery).

NBS dlhodobo uverejňuje štatistiku novopožičaných úverov na bývanie, ktorú kategorizuje do viacerých skupín podľa dĺžky splácania, dlžníka a podobne.

Ja som sa zameral na novoposkytnuté úvery, ktoré boli poskytnuté domácnostiam, aby som sprehľadnil, ako sa domácnosti za posledné roky zadlžujú a aká je priemerná cena novoposkytnutých úverov pre túto skupinu obyvateľstva. (V kategórii domácnosti sú aj neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam a živnostníci).

Nasledujúci kombinovaný graf znázorňuje historický vývoj miery RPMN ako aj objemu úverov poskytnutých domácnostiam na bývanie (do štatistiky vstupujú aj nové úvery v dôsledku refinancovania):

Z grafu vyplýva, že RPMN v roku 2015 dosiahlo historické minimum a naopak objem poskytnutých úverov bol v roku 2015 na historickom maxime. Objem novoposkytnutých úverov na bývanie v nominálnom vyjadrení vykazuje až na mierne výkyvy v pokrízovom roku 2009 a roku 2012 rastúcu tendenciu.

Pri pohľade na RPMN môžme skonštatovať, že úver na bývanie je v súčasnosti priemerne o polovicu lacnejší ako to bolo pred 10 rokmi. Štatistika NBS nezahŕňa úvery v kategórii: zlyhané.

Ďalší graf zobrazuje objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov (ale aj refinancovaných už skôr dojednaných spotrebiteľských úverov):

úvery

Priemerné RPMN novodojednaných úverov rástlo (s miernymi výkyvmi v rokoch 2008 a 2010) až do roku 2011 a po tomto roku nastáva opačný vývoj, ktorý výraznejšie tempo poklesu naberá v troch posledných sledovaných obdobiach.

Cena úverov tak priaznivo poklesla. Aj v dôsledku toho sa objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov zvýšil za posledné dva roky o zhruba 1/3.

Záver

Štatistiky NBS potvrdzujú trend zvýšeného predaja úverov aj v dôsledku zníženia úrokových sadzieb za tieto úvery. Pri výbere vhodného úveru je dôležité pozerať nielen na úrokovú sadzbu, ale aj na ostatné poplatky, ktoré si banka spolu s úverom účtuje.

Celkovú nákladovosť úveru prehľadnejšie určuje sadzba RPMN. No pri výbere úveru zbystrite aj pri otázke spôsobu splácania úrokov a istiny, varianty pripisovania štátneho príspevku, fixácie úrokovej sadzby… a ak si v daných otázkach nie ste istí, kontaktujte osoby, ktoré tomu rozumejú.


“Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja…”

– Marcel Onufer –

Moja webstránka: financievpohode.sk

E-mail: onufer@financievpohode.eu